Pågående projekt och markarbeten

För mer än 100 år sedan fick några Norrtäljebor uppleva elektriska lampor i sina hem för första gången. Sedan dess har utvecklingen gått i en rasande fart. Idag sköter vi såväl drift som underhåll till drygt 17 000 hem och verksamheter i Norrtälje kommun. Det senaste årtiondet har vi fått uppleva olika väderfenomen som gått under namn som Gudrun och Alfrida och som på olika sätt påverkat vår elleverans till dig som kund. Ett led i arbetet att öka driftsäkerheten och ge våra kunder en så trygg och avbrottsfri elförsörjning som möjligt är att fortsätta vårt arbete med att vädersäkra landsbygdsnätet kring Norrtälje och Rimbo.

Vädersäkringen innebär i de flesta fall att vi gräver ner luftledningar i marken. Det finns dock vissa sträckor där markförhållandena är svåra, och där används kabel som hängs upp i stolpar.

De närmaste åren ska vi modernisera och byta ut ett antal elnätsstationer i både Norrtälje och Rimbo. För att göra elnätet driftsäkrare har vi också inom de närmsta åren planerat att lägga ny kabel mellan bandybanan och Rodengatan och byta ut befintlig kabel mellan mottagningsstation i Rimbo och ICA Rimbo. Nedan följer fler projekt och exploateringsområden vi har på gång.

Brölundalinjen

Utmatningen från mottagningsstationen i Estuna upp till Risslingby kommer befintlig luftlinje att ersättas av markkabel. En ny och en befintlig nätstation kommer att sätts på mark.

Norrtälje

Nya markkablar kommer att läggas ut från mottagningsstation Söder och ut mot Görla och nya brandstationen. Befintliga kablar kommer bytas ut mot nya markkablar mellan mottagningsstation Söder och mottagningsstation Nordkap på grund av kapacitetsbrist, dom räcker helt enkelt inte till längre.

Rökstalinjen

Söder om Kvilunda kommer en befintlig nätstation att flyttas och bytas ut mot en ny på mark. 

Finnbylinjen

I området Broby kommer befintliga fjärrbrytare, som idag sitter på stolpe att bytas ut och sättas in i en nätstation i stället. Befintlig nätstation kommer att bytas ut mot en ny.

Undralinjen

Vi kommer i området Skjulsta att förstärka och byta ut befintligt lågspänningsnät, som idag går i luften till ny markkabel. En befintlig nätstation kommer att flyttas och sätts ner på mark. 

Lundbylinjen

Området runt Degarö planeras befintlig luftlinje att ersättas av ny kabel i mark. 

Norrtjäralinjen

Ny redundansmatning mellan Nybyn och Östra Syninge planeras för att stärka upp området vid eventuella strömavbrott. 

Ekebyholmslinjen

Ny kabel planeras att grävas ner mellan Råby och Granby för att förstärka området med el samt en ny nätstation planeras att sättas i Granby. 

Sikalinjen

Ny redundanskabel planeras att läggas från Görla industriområdet och ut till Sika industriområde för att säkra leverans av el till området vid eventuella strömavbrott.

Ekalinjen

Vi bygger om och gräver ner delar av befintlig luftledning i området Gräfsta. Även lågspänningsnätet kommer att förstärkas och delar av befintlig luftledning kommer att ersättas med kabel i mark.
Även i Udddeboö kommer vi att byta ut befintlig luftledning till hängkabel i befintliga stolpar och sätta nya nätstationer i området.
Längre fram kommer vi att fortsätta gräva ner högspänningsluftledning i området från Gräfsta upp till Guvsta.

Exploateringar

Norrtälje hamn

Vi bygger ut vårt elnät i området för att elektrifiera nya bostäder. Pågående

Lommarstranden

Just nu håller vi på att projektera el för utbyggande av det nya området i Norrtälje. Matning till området kommer att ske från Campus och Vigelsjö. 

Bålbroskogen

Ett nytt område i Rimbo planeras och vi håller på just nu att projektera området. Ny matning kommer att tas från nätstationen vid Bålbroskolan. Samtidigt kommer befintliga kablar att bytas ut och ersättas av nya i mark. En nätstation finns idag i området men det planeras för ytterligare en till.

Övre Bryggårdsgärdet 

I Övre Bryggårdsgärdet byggs befintligt elnät ut och nytt planeras för nya bostäder runt Handelsmannen i Norrtälje. En befintlig nätstation kommer att bytas ut till en ny och i samband med bytet flyttas stationen till ett nytt läge.
Vi planerar även att bygga ut elnätet och sätta nya nätstationer runt Sandkilen för nya bostäder samt för en ny skola i området.

Björnö

Utbyggnad av elnätet för nytt bostadsområde görs i området Björnö, Osbacken och Osen.