Elnät

Pågående projekt och markarbeten

För mer än 100 år sedan fick några Norrtäljebor uppleva elektriska lampor i sina hem för första gången. Sedan dess har utvecklingen gått i en rasande fart. Idag sköter vi såväl drift som underhåll till cirka 17 000 hem och verksamheter i Norrtälje kommun. Det senaste årtiondet har vi fått uppleva olika väderfenomen som gått under namn som Gudrun och Alfrida och som på olika sätt påverkat vår elleverans till dig som kund. Ett led i arbetet att öka driftsäkerheten och ge våra kunder en så trygg och avbrottsfri elförsörjning som möjligt är att fortsätta vårt arbete med att vädersäkra landsbygdsnätet kring Norrtälje och Rimbo.

Vädersäkringen innebär i de flesta fall att vi gräver ner luftledningar i marken. Det finns dock vissa sträckor där markförhållandena är svåra och där används kabel som hängs upp i stolpar.

De närmaste åren ska vi modernisera vår mottagningsstation i Rimbo, byta ut ett antal nätstationer till fjärrmanövrerade och bygga ut med redundanskablar för ytterligare leveranssäkerhet. Ett annat större projekt som påbörjas år 2019 och kommer pågå från september 2019 till senvåren 2020 är att byta ut alla cirka 17 000 elmätare i vårt elnät. Elmätarna faller snart för åldersstrecket och dessutom finns nya lagkrav för elmätare.

De nya mätarna vi monterar är av märket Aidon och är konstruerade för de mest krävande industri- och hushållstillämpningarna. Den stora fördelen för dig som kund kommer vara elkvalitén och möjligheten att ta del av mer detaljerade uppgifter om din elanvändning.

Pågående/planerade projekt och markarbeten 2019/2020

Nånölinjen

Befintlig luftlinje i området grävs ner mellan Fjällen och Norra Nånö. Ny kabel grävs också ner mellan Norra Nånö och Stockängen. Befintliga nätstationer kommer att ersättas till nya på mark. Kablar mellan Fjällen och Norra Nånö samt fram till Ryttartopret planeras att tas i bruk under sommar 2019. Kvar återstår schakt fram till Stockängen. Planerad genomförande under 2019/2020.

Ekdalsvägen Rimbo

Gamla kablar ut från mottagningsstation i Rimbo kommer att ersättas med nya och dras ner efter Ekdalsvägen. Genomförande kommer ske under 2019.

Kyrkankabeln

Högspänningsfriledning från Hagby och upp till Nydalstorp kommer att ersättas med markkabel.  Befintliga nätstationer i stolpar kommer att ersättas till nya på mark. Genomförande planeras 2019/2020.

Norrtjäralinjen

Luftledning kommer att ersättas med markkabel. Befintliga nätstationer som sitter i stolpar idag kommer att ersättas till ny på mark. Områden som gäller för nedgrävning är Norrtjära, Södertjära och Storängen samt Björnborg, Västra Syninge och Ulvriset. Projektet planeras att genomföras under 2020.

Sundstalinjen

Luftledningar i områdena Degarö och Horsvallen planerar vi byta ut till markkabel. Hela Sundstalinjen blir då helt nedgrävd.

Rökabeln

Befintlig högspänningsfriledning planerar vi byta ut mot belagd luftledning i befintlig sträckning mellan cementindustri och Lovisedal.

Libbylinjen

Luftledningar kring Sätuna och Libby planeras att grävas ner. I första skedet kommer rör att läggas ner i samschakt med vår fiber. Det pågår under 2019. Vi planerar sen att dra i kablar i dessa rör samt sätta nya nätstationer.

Undralinjen, Östra Syninge

Befintlig luftkabel kommer ersättas med ny markkabel. Vi kommer också att förstärka/förbereda för att kunna knyta ihop Östra Syninge norrut mot Ulvriset/Nybyn. Rör kommer att nu att läggas ned tillsammans med vår fiber. Vi kommer sen att dra i kablar och sätta nya nätstationer på mark.

Mottagningstation Söder

Ny högspänningskablar som matar ut från mottagningsstation Söder och söderut mot Görla, Sika och Frötuna kommer att dras nya ner efter Arstabacken och mot nya brandstationen samt till Backtorp.