Stadsnät

Stadsnätet – bra att veta

Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik, det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät.

Stadsnäten i Sverige har de senaste 20 åren genom lokala investeringar starkt bidragit till en fiberutbyggnad och utvecklingen av informationssamhället. Sedan ”byggstart”, det vill säga  före år 2000, har stadsnäten investerat nästan 26 miljarder kronor i bredbandsnät. Stadsnäten har lagt grunden för en konkurrens på infrastruktur- och tjänstenivå som egentligen inte finns på någon annan internationell marknad.

Stadsnäten är i regel så kallade öppna nät, vilket innebär att olika marknadsaktörer kan använda stadsnäten på konkurrensneutrala villkor. Detta har skapat helt nya förutsättningar för utbyggnad i glesbygd och skapat möjligheter för nya aktörer att etableras sig via stadsnäten. Detta gör Sverige unikt!

Mycket tack vare stadsnäten har Sverige i dag Europas fibertätaste bredband. I jämförelse med andra länder har Sverige en högre grad bredband som klarar framtidens högt ställda krav på kapacitet och kvalitet.

Stadsnäten ingår i marknaden för elektronisk kommunikation som kännetecknas av snabb utveckling, ständigt ökande behov och nya möjligheter.

Stadsnäten är grunden för dagens informationssamhälle!

Svenska Stadsnätsföreningen

Sveriges stadsnät i samverkan är ett samarbete mellan många öppna stadsnät i Sverige, ett samarbete som sker inom ramen för Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf. SSNf är en oberoende intresse- och branschorganisation för Sveriges stadsnät. Organisationen arbetar för att stödja medlemmarna att skapa öppna framtidssäkra stadsnät.

Dessutom arbetar organisationen hårt för att kunskapen om stadsnäten ska öka. Detta gör SSNf genom att företräda medlemmarna och bistå med kompetens för att möta de krav som stadsnäten ställs inför. SSNf arbetar för att sätta sina medlemmars frågor i fokus och medverka i diskussioner i viktiga forum, i möten eller i den politiska debatten inom bredbandsområdet.

Norrtälje Energi är medlem av föreningen och tillsammans utgör vi en mycket viktig och samhällsnyttig del av infrastrukturen i Sverige.

Telia Öppen Fiber

Vi bygger ut och förtätar vårt fiberrika stadsnät och Telia Öppen Fiber är vår kommunikationsoperatör som sköter driften av den aktiva utrustningen i nätet och ansvarar för avtalen med de tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i nätet.
Öppen Fiber betyder att fibernätet är öppet för olika leverantörer av tjänster inom bredband, tv och telefoni. Det ger dig friheten att välja brett bland många välkända varumärken.

Bredbandswebben

Bredbandswebben är  portalen som vänder sig till dig som är ansluten till Öppen Fiber. Öppen Fiber innebär att flera tjänsteleverantörer ansluts till nätet och konkurrerar på lika villkor. Det innebär att du fritt kan välja tv-, telefoni- och internettjänster från flera leverantörer på Bredbandswebben.

Bredbandswebben drivs av Telia, en del av TeliaSonera AB. Telia ansvarar för drift, underhåll och säkerhet i nätet. Öppen Fiber® är ett registrerat varumärke av TeliaSonera AB.

Fakta om fiber

  • Fiber är en glastråd med en tjocklek som ett hårstrå.
  • I en fiber transporteras data med ljuspulser i stället för elektriska pulser.
  • Fiber är okänsligt för störningar. Glastrådarna leder inte ström. Ett åsknedslag kan inte gå längs kabeln och förstöra din utrustning.
  • I en fiber kan ljuspulserna färdas störningsfritt 100 km eller mer.
  • En fiber kan transportera många olika typer av information.
  • Via fiberkabel kan man få tillgång till Internet, tv, hyrvideo, telefoni, larm, m.m.
  • En fiberkabel har i princip obegränsad kapacitet.
  • I ett fibernät får varje kund en egen privat fiberförbindelse.

Svenska Stadsnätsföreningen