Reviderade allmänna avtalsvillkor

19 december 2018

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder på elhandels- elnäts- och fjärrvärmeområdet. I samtliga villkor har bestämmelsen om personuppgiftshantering utgått, eftersom den blivit inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen. Detta gäller även villkoren för näringsidkare.

  • I elnätsvillkoren är upphävandet av personuppgiftsbestämmelsen den enda ändring som gjorts.
  • I elhandels- och fjärrvärmevillkoren har därutöver ändring gjorts i de bestämmelser som avser distansavtal. Det krav på skriftlig accept i samband med uppsökande telefonförsäljning som tillkommit i distansavtalslagen har införts i avtalsvillkoren för konsumenter.
  • I fjärrvärmevillkoren har även en redaktionell förändring gjorts i den bestämmelse som reglerar möjligheten till uppsägning av fjärrvärmeavtalet. Bestämmelsen har i en tidigare revidering getts en oklar lydelse, vilket nu justerats i konsumentvillkoren.
  • På elhandelssidan finns även Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument. I dessa har enbart hänvisningarna till de nu reviderade avtalsvillkoren EL 2012 K (rev 2) uppdaterats.

De nya villkoren börjar gälla från och med 2019-04-01 och finns i sin helhet via länkar nedan:

Elnät
Elhandel
Fjärrvärme

Nya distansavtalslagen

Om du vill läsa mer om den nya distansavtalslagen som riksdagen beslutat om finns den i sin helhet här. Den innehåller numera krav på skriftlig bekräftelse vid uppsökande telefonförsäljning.

Om ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett avtal krävs det att du skriftligen bekräftar erbjudandet för att avtalet ska vara giltigt. Det är alltså inte möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning. Läs mer om vad distansavtalslagen innebär på Hallå konsument – en oberoende hemsida med vägledning genom Konsumentverket.

Papper och penna