Ellagen

Ellagen (1997:857) är en svensk lag, som trädde i kraft den 1 januari 1998 och innehåller föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet. Ellagen (1997:857) ersatte den gamla ellagen, lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. Det materiella innehållet i den nya ellagen baserades på den gamla lagens bestämmelser om nätkoncession, nätverksamhet och nättariffer, skyddsåtgärder och skadestånd, elsäkerhetsåtgärder, tillsyn med mera. De delar av ellagstiftningen som hade införts till följd av 1995 års elmarknadsreform fördes över till den nya lagen i huvudsak oförändrade.

Elmarknadsreformen hade som huvudprincip att åstadkomma en ”klar boskillnad” mellan å ena sidan produktion och försäljning av el och å andra sidan överföring av el (nätverksamhet). Produktionen och försäljningen av el ska ske i konkurrens, medan nätverksamheten som är ett naturligt monopol regleras och övervakas på ett särskilt sätt. Avsikten var att härigenom skapa förutsättningar för en effektiv prisbildning på elmarknaden.

Vill du läsa hela ellagen så finns länken till riksdagens sida nedan.