Hur påverkas vårt elnät

När du har köpt solceller är det naturligt att vilja komma i gång med egen elproduktion så snart som möjligt. Ibland kan det dock vara nödvändigt att förstärka elnätet innan solcellerna kan anslutas, vilket kan medföra ytterligare väntetid.

En av anledningarna till detta är att som elnätsföretag är vi skyldiga att följa gällande regelverk för att säkerställa kvaliteten och säkerheten för elleveransen. Vi kan därför inte ansluta mer elproduktion än vad elnätet klarar av att ta emot. En annan lösning kan vara begränsning till nollinmatning av er solcellsanläggning, som du kan läsa om längre ner på sidan.

Viktigt att veta när solceller ska anslutas till elnätet

Din föranmälan är avgörande för att fastställa när installationen av solcellsanläggningen kan påbörjas. Först när föranmälan har godkänts och din installatör har fått installationsmedgivande kan anslutningen av anläggningen genomföras.

Det är klokt att vänta med själva inköpet och installationen tills föranmälan har godkänts. En utredning och kontroll görs för att säkerställa att din elproduktion inte överbelastar elnätet eller negativt påverkar elkvaliteten. Denna process kan ta upp till fyra veckor att slutföra och i slutändan vet vi om det är möjligt med en anslutning eller inte.

Vid avvikelser i resultaten genomförs en mer ingående utredning och analyser. Vid behov utarbetas även åtgärdsplaner för att möjliggöra anslutningen av anläggningen. Detta arbete tar vanligtvis cirka sexton veckor att genomföra, och först efter det kan beredning och förstärkning av elnätet påbörjas.

Normalt tar åtgärder mellan 6 och 12 månader att utföra, men beroende på lokala samt ej förutsägbara förutsättningar kan det ibland dröja ännu längre tid innan arbetet är färdigt. Vi sätter en preliminär tidsplan för leverans som installatören och du får ta del av.

Förstärkning av elnätet tar tid

Med ett ökat intresse för solenergi kan förstärkningsarbete bli vanligare. Att förstärka elnätet innebär att du får vänta mellan ett par månader upp och till ett år innan solcellsanläggningen fullt ut är ansluten. Faktorer som påverkar är:

  • Tillstånd för att förstärka nätet.
  • Bygglov för arbete med elstolpar, transformator- och kopplingsstationer och ställverk.
  • Det faktiska utbyggnadsarbetet och förstärkning av elnätet.

Förstärkningsarbete av elnätet kan påverka dina kostnader

I de fall som förstärkningsarbete av det lokala elnätet behöver göras för att din anläggning ska kunna anslutas, är det viktigt att veta att det kan innebära ökade kostnader för dig. Det gäller i de fall där anläggningens kapacitet ändras, en säkringshöjning görs och ett nytt mätarskåp behöver installeras eller flyttas. Kostnaderna offereras alltid innan något utförs och först efter att anläggningen är ombyggd lämnar vi installationsmedgivande.

När kan du börja använda dina solceller?

Det är av yttersta vikt att du aldrig startar din solcellsanläggning utan att först få klartecken från din installatör. Det är viktigt att komma ihåg att det utgör ett avtalsbrott att starta anläggningen innan vi har genomfört kontroller av elnätet och säkerställt att du har en elmätare som kan hantera både den el du producerar och den el du förbrukar. Annars finns risk att du utsätter de personer som arbetar med driften av elnätet för en säkerhetsrisk. Låt oss därför genomföra de nödvändiga kontrollerna och ge dig det godkännande du behöver innan du startar din solcellsanläggning.

Nollinmatning eller begränsad inmatning kan vara en lösning

Om du har installerat din solcellsanläggning och får besked om att elnätet behöver förstärkas innan anslutning kan du välja mellan två alternativ. Du kan antingen börja producera egen solenergi genom nollinmatning för att starta produktionen av din egen solenergi tills elnätet har byggts ut, eller så kan du vänta tills förstärkningen av nätet är klar.

Om du väljer att använda nollinmatning kommer din solcellsanläggning att vara i bruk, men den energi du producerar används enbart för ditt eget hushåll och hem. Anläggningen är ansluten till elnätet men med en begränsad inmatning. När elnätet är förstärkt kan begränsningen tas bort. Notera att nollinmatning kan innebära extra kostnader som du ansvarar för, och din installatör måste ändra i befintlig föranmälan till nollinmatning eller begränsad inmatning.

För att begränsa inmatningen från din anläggning till 0 kW krävs extra utrustning hos dig som kund, och det är inte alltid säkert att din solcellsleverantör erbjuder denna lösning. Om du är intresserad av denna möjlighet bör du kontakta din solcellsleverantör för att avgöra om det är möjligt.

Om du inte vill eller inte kan använda möjligheten till nollinmatning måste din solcellsanläggning vara avstängd tills våra åtgärder i elnätet är slutförda. När elnätet är utbyggt och vi meddelar att det går att mata ut överskottet från er produktion ska en ny föranmälan skickas in av er installatör. Därefter lämnar vi ett installationsmedgivande och efter att installatören har skickat in färdiganmälan så kan du kan starta anläggningen för utmatning .

Formella krav på god kvalitet på elleveranser

Sammanfattningsvis handlar det om elsäkerhet. Svenska elnätsföretag är skyldiga att följa gällande regelverk för att skydda kunderna från problem med spänningskvaliteten, vilket kan leda till skador på elektriska apparater och brandrisker. Läs gärna mer här.

Kraven för elproduktion är strängare än för elförbrukning. Enligt regelverket tillåts en variation i spänningen upp eller ner med högst tio procent för den elektricitet som levereras till kunderna. När det gäller produktionen från egna solceller på taket får spänningsvariationen inte överstiga fem procent vid anslutningspunkten och högst tre procent i kabelskåp eller vid stolpar där solcellsanläggningar är sammankopplade med övriga kunder. Detta innebär att en kund kan konsumera 20 A av el, men kan inte producera 20 A på samma anslutning. Detta säkerställer att spänningen hålls inom säkra gränser och att elnätet fungerar korrekt för alla kunder.

Mer detaljerad information hittar du här.