Fiberanslutning – steg för steg

Planeringsfas – pågår cirka 1–3 månader

Vi startar alltid med projektering av områdesnät innan en utbyggnation i ett område kan påbörjas. Tillstånd söks hos berörda parter, till exempel väghållare, Trafikverket, kommunen, och Länsstyrelsen. Är du markägare i området kommer du bli kontaktad om marktillträde och markupplåtelseavtal om områdesnätet är planerat att gå över din mark. Vi upphandlar entreprenörer och kartlägger vad som specifikt behövs för området samt tidsplanerar projektet utifrån förutsättningarna, förväntad väderlek och andra faktorer som kan påverka.

Byggnationsfas – pågår cirka 3–9 månader

Stamnät – schaktning
När tillstånd från kommun, vägverket, markägare med flera är klara startar nödvändigt schaktningsarbete för stamnätet. Vår entreprenör utför markarbeten, förlägger rör, drar kabel, blåser i fiber i rören och svetsar ihop fibertrådarna.

Kundbesök – individuell planering
Under tiden arbetet med områdesnätet pågår blir du som tecknat avtal kontaktad av vår entreprenör för att tillsammans gå igenom förutsättningar för schaktning på din tomt. Fiberkabeln kommer att dras kortaste och smidigaste väg in till din fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du då för att informera om det finns egna kablar på tomten som till exempel ledningar för robotgräsklippare, jord/bergvärme, belysning med mera. Vid detta möte beslutas också om var i fastigheten mediaomvandlaren ska placeras och var håltagning i huset kommer att ske. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns ett eluttag inne i fastigheten i anslutning till den platsen.

Tomtschaktning
Schaktarbete på enskilda tomter sker enligt vad som beslutats vid tidigare möte mellan fastighetsägare och entreprenör.

Återställning
Efter utfört tomtarbete kommer grovåterställning att ske. Det vill säga att entreprenör fyller igen schakt och jämnar till markytan. Fastighetsägaren ansvarar själv för återställning av ytskikt, exempelvis gräsmatta, asfalt, rabatter med mera. Vi gör dock allt vi kan för att lämna områden med asfalt, buskar eller rabatter i fred. Vid återställning av eventuellt vägarbete i kommunal mark sker detta så snart som möjligt, i enlighet med tillståndsgivningen och beroende på väderlek.

Installation
En mediaomvandlare (CPE) monteras inne i fastigheten på den plats som tidigare beslutats av fastighetsägare och entreprenör tillsammans. Fastighetsägaren ombesörjer att det finns ett eluttag i anslutning till den platsen. En installatör kopplar upp mediaomvandlaren på fibernätet och kontrollerar att uppkopplingen fungerar.

Från att sista beställningsdatum passerat, projektering, byggnation och slutligen installation är klar tar det totalt cirka 1 år.

Grattis, nu är du ansluten till fibernätet och kan beställa de tjänster du önskar!

Du kan till exempel välja internet, telefoni och tv från en och samma operatör eller blanda som du vill från olika leverantörer.