Hur produceras fjärrvärme?

I våra värmenät distribuerar vi värme som vi producerat i egna anläggningar eller från verksamheter som har ett energiöverskott.

Norrtälje

Vid energicentralen Arsta produceras nästan all värme till värmenätet i Norrtälje. Anläggningen syns tydligt när du kommer in i Norrtälje söderifrån på motorvägen samt från Västra vägen. Där finns två hetvattenpannor och ett kraftvärmeverk. I pannorna använder vi flis, det vill säga rester från skogsindustrin. I kraftvärmeverket produceras dessutom el motsvarande cirka 15 procent av Norrtäljes behov. Vår lokalproducerade el, som går under namnet 1899, kan du köpa här. Just nu är dock vår 1899-el slutsåld. På Arsta finns också en stor ackumulatortank som gör att vi kan jämna ut behovstopparna i värmenätet. Den totala fjärrvärmeproduktionen till Norrtäljenätet uppgår till 135 GWh värme ett normalår.

Anläggningsdata för EC-Arsta

Totalt installerad panneffekt 63 MW
Rökgaskylareffekt 5 MW
El-effekt 6,3 MW
Ångtryck 69 bar
Ångtemp 485 °C
Volym ackumulator 4000 m3
Total fjärrvärmeproduktion 135 GWh
Elproduktion 22 GWh

P.S. Visste du att det går att boka visning av vårt spännande kraftvärmeverk för större grupper?

Rimbo

Vid energicentralen i Rimbo använder vi huvudsakligen flis för att producera fjärrvärme. När det är som kallast räcker inte fastbränslepannan till, då kompletterar vi med en panna som  eldas med bioolja. Den totala fjärrvärmeproduktionen för Rimbonätet uppgår till 20 GWh per år.

Anläggningsdata för EC-Rimbo

Totalt installerad panneffekt: 11 MW
Rökgaskylareffekt: 1,5 MW
Huvudsakligt bränsle: Flis, bioolja
Total fjärrvärmeproduktion: 20 GWh

Hallstavik

Vid energicentralen i Hallstavik har vi två stycken pelletspannor som kan täcka Hallstaviksnätets värmebehov. I första hand används dock överskottsvärme från pappersbruket i Hallstavik. På årsbasis utgör överskottsvärmen huvuddelen av distribuerad värme, vilket vi tycker är toppen. Totalt förser vi värmenätet med omkring 10 GWh årligen.

Anläggningsdata för EC-Hallstavik

Totalt installerad panneffekt: 7 MW
Huvudsakligt bränsle: Träpellets
Total fjärrvärmeproduktion: 10 GWh