Hantering av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulatio) är en dataskyddslag som gäller inom EU från och med 25 maj 2018. GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker hantering samt skydd av personuppgifter.

Vi behandlar alla personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden enligt avtal och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kund ska kunna fullgöras.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Norrtälje Energi är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter och vi strävar alltid efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. Du har bland annat rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av oss, ett så kallat registerutdrag. Du kan naturligtvis även begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När avtal med oss upphört och du inte längre är kund hos oss behåller vi dina uppgifter i 36 månader. Detsamma gäller uppgifter om kontaktpersoner för våra företagskunder.

Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i sju år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare upphört.

Har du frågor kring vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du vårt kundcenter på telefon 0176-718 00.

Om du vill komma i kontakt med vårt och kommunens dataskyddsombud mejlar du till Peter Jansson eller ringer honom på telefon 0176-710 00.

Vill du beställa ett registerutdrag från oss följer du länken nedan.