Pågående projekt och markarbeten

För mer än 100 år sedan fick några Norrtäljebor uppleva elektriska lampor i sina hem för första gången. Sedan dess har utvecklingen gått i en rasande fart. Idag sköter vi såväl drift som underhåll till drygt 17 000 hem och verksamheter i Norrtälje kommun. Det senaste årtiondet har vi fått uppleva olika väderfenomen som gått under namn som Gudrun och Alfrida och som på olika sätt påverkat vår elleverans till dig som kund. Ett led i arbetet att öka driftsäkerheten och ge våra kunder en så trygg och avbrottsfri elförsörjning som möjligt är att fortsätta vårt arbete med att vädersäkra landsbygdsnätet kring Norrtälje och Rimbo.

Vädersäkringen innebär i de flesta fall att vi gräver ner luftledningar i marken. Det finns dock vissa sträckor där markförhållandena är svåra, och där används kabel som hängs upp i stolpar.

De närmaste åren ska vi modernisera och byta ut ett antal elnätsstationer i både Norrtälje och Rimbo. För att göra elnätet driftsäkrare har vi också inom de närmsta åren planerat att lägga ny kabel mellan bandybanan och Rodengatan och byta ut befintlig kabel mellan mottagningsstation i Rimbo och ICA Rimbo. Nedan följer fler projekt och exploateringsområden vi har på gång.

Finsta

En ny mottagningsstation planeras att byggas Öster om Finsta för att tillmötesgå framtidens elförsörjning för Norrtälje Energis elnät.

Brölundalinjen

Utmatningen från mottagningsstationen i Estuna upp till Risslingby kommer befintlig luftlinje att ersättas av markkabel. En ny och en befintlig nätstation kommer att sätts på mark.

Norrtälje

Befintliga kablar kommer bytas ut mot nya markkablar mellan mottagningsstation Söder och mottagningsstation Nordkap på grund av kapacitetsbrist, dom räcker helt enkelt inte till längre.
En ny skola i Gustafslund håller på att byggas och nya elkablar grävs ner i Esplanaden. I samband med det planerar vi att även att byta ut gamla kablar och kabelskåp mot nya i området.
Utbyggnad av elnätet sker även för nya bostäder på fastigheten Niord. Nya kablar planeras att grävas ner i Narvagatan samtidigt så byter vi ut en del gamla kablar samt kabelskåp mot nya.

Rökstalinjen

Söder om Kvilunda kommer en befintlig nätstation att flyttas och bytas ut mot en ny på mark. Vi kommer även förstärka området med en ny station för tillkommande nybyggnationer och samtidig förstärker lågspänningsnätet.

Finnbylinjen

I området Broby kommer befintliga fjärrbrytare, som idag sitter på stolpe att bytas ut och sättas in i en nätstation i stället. Befintlig nätstation kommer att bytas ut mot en ny.

Undralinjen

Från vår mottagningsstation i Lohärad planerar vi att byte ut befintlig luftledning mot markkabel och byta ut befintliga transformatorstationer mot nya på mark.

Lundbylinjen

Området runt Degarö och Horsvallen pågår arbete med att ersätta luftlinje med ny kabel i mark. Nya transformatorstationer kommer sättas ned på marken. Förstärkning av lågspänningsnätet sker i samband med nedgrävningen.
Vi planerar även i området Lundby att gräva ner ny markkabel för att kunna ta bort delar av luftledningar samt förstärka lågspänningsnätet. 

Norrtjäralinjen

Ny redundansmatning mellan Nybyn och Östra Syninge planeras för att stärka upp området vid eventuella strömavbrott. 

Ekebyholmslinjen

Ny kabel planeras att grävas ner mellan Råby och Granby för att förstärka området med el samt en ny nätstation planeras att sättas i Granby. 

Sikalinjen

Ny redundanskabel planeras att läggas från Görla industriområdet och ut till Sika industriområde för att säkra leverans av el till området vid eventuella strömavbrott.

Ekalinjen

Vi bygger om och gräver ner delar av befintlig luftledning i området Gräfsta. Även lågspänningsnätet kommer att förstärkas och delar av befintlig luftledning kommer att ersättas med kabel i mark.
Även i Udddeboö kommer vi att byta ut befintlig luftledning till hängkabel i befintliga stolpar och sätta nya nätstationer i området.
Längre fram kommer vi att fortsätta gräva ner högspänningsluftledning i området från Gräfsta upp till Guvsta.

Alhamrakabeln

I området Nötboda planeras det för en ny transformatorstation för ett mindre exploateringsområde för att förse nya kunder med en god elförsörjning. Vi kommer samtidigt byta ut en befintlig transformatorstation mot en ny.
Förstärkning av lågspänningsnätet samt nedgrävning av befintlig luftledning pågår längs Metsjövägen.

Gullungelinjen

I Gullboda och Huvanborg pågår nedgrävning av kabel och komplettering med en ny transformatorstation i samband med nybyggnationer i området.

Exploateringar

Norrtälje hamn

Vi bygger ut vårt elnät i området för att elektrifiera nya bostäder. Pågående.

Lommarstranden

Just nu pågår nedläggning av el-rör i området för framtida elförsörjning till nybyggnationer av bostäder. Matning till området kommer att ske från Campus och Vigelsjö.

Bålbroskogen

Under året kommer vi sätta en ny transformatorstation för området samt byta ut en sträcka med kabel till en ny.

Övre Bryggårdsgärdet 

I Övre Bryggårdsgärdet planeras just nu utbyggnad av el för ny skola i Sandkilen. En ny transformatorstation planeras för området i den södra delen.

Björnö

Utbyggnad av elnätet för nytt bostadsområde görs i området Björnö, Osbacken och Osen.