Allmänna avtalsvillkor Elhandel

Vi tillämpar energibranschens allmänna och särskilda avtalsvillkor för leverans av el gällande både konsumenter och näringsidkare. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen i samarbete med Konsumentverket. Nedan hittar du nedladdningsbara pdf:er med gällande villkor på både svenska och engelska.

Dessutom finns här Norrtälje Energi Försäljnings AB´s tillägg till gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el.

Ändringar i allmänna villkoren

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2). Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

Även i de särskilda villkoren för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument har en förändring skett. I dessa har enbart hänvisningarna till de nu reviderade avtalsvillkoren EL 2012 K (rev 2) uppdaterats.

De nya villkoren för konsument gäller från och med 20190401.

Nya dataskyddslagen

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker hantering samt skydd av personuppgifter. Du kan läsa mer om GDPR här.