Elens ursprung

Enligt svensk ellag ska elhandelsföretag redovisa elens ursprung i form av en ursprungsmärkning. Syftet är att ge konsumenter och användare av elektricitet möjlighet att göra medvetna val baserade på elens ursprung och miljöpåverkan utifrån deras miljö- och hållbarhetskrav. Det ger också transparens i elmarknaden och uppmuntrar till ökad användning av förnybar energi genom att skapa incitament för elproducenter att investera i och producera mer förnybar el.

Ursprungsmärkningen är ett slags kvitto på produktionen

När du har ett elavtal med oss köper vi in ursprungsgarantier från förnybara produktionskällor för den mängd el du använder.  Men eftersom elen flödar fritt i elnäten kan vi inte garantera att just du, i ditt eluttag, får den el du köpt. Däremot blir ursprungsmärkningen en garanti att vi har sett till att lika stor mängd, till exempel vattenel, har kommit in i nätet som vi har sålt till dig som kund hos oss.

Ursprungsmärkningen för elleverans år 2023 från Norrtälje Energi Försäljnings AB ser ut som följer:

Ursprung Andel Energikällor Andel
Förnybara energikällor 100 Vattenkraft 65
Fossila energikällor 0 Ospecificerat förnybart (1899) 8
Kärnkraft 0 Vindkraft 27

 

Vår ursprungsmärkning grundas till 100 procent på ursprungsgarantier.

Den el vi sålde 2023 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,00 g koldioxid och 0,00 g kärnbränsleavfall per kWh.

Vill du läsa mer om ursprungsmärkning så är det Energimarknadsinspektionen du vänder dig till.