Vår långa spännande historia

Norrtälje Energi har en över 100 år lång historik. Det var en gång…..

”Strax efter middagen tändes under salut af nio skott den elektriska belysningen. Något tillkännagifvande därom hade på förhand icke gjorts allmänheten, vilket ingalunda hindrade att gator och torg voro fyllda af talrika menniskoskaror, som allmänt uttalade sin belåtenhet. Det måste också erkännas att belysningen fungerade utmärkt med ett starkt och konstant sken.”
Ur Norrtelje tidning den 6 oktober 1899 (läs hela artikeln längst ned på sidan)

Tack vare mjölnaren Lars Richard Leander Wallén blev Norrtälje en av de första städerna som fick elektricitet i Sverige.

Richard Wallén var både mjölnare, arrendator, byggmästare, fabrikör och f.d. slipskivedisponent. Mjölnarens son var skådespelaren och sångaren Sigurd Wallén.

R. Wallén arrenderade Norrtälje kvarnar och kom på den lysande idén att kraften för att driva kvarnarna också kunde användas för elektricitet. År 1898 erbjöd han sig att sätta upp elektrisk belysning i staten. Förslaget avslogs av stadsfullmäktige i avvaktan på kampen mellan elektrisk belysning och belysning med acetyléngas. Man visste då ännu inte vilket som var det mest attraktiva framtida belysningssättet!

Ett år senare återkom mjölnaren med förslag om att uppföra ett elektricitetsverk vid ångkvarnen bakom Statt för stadens belysning och att hyra ut kraft för att driva elektriska motorer. Nu tillstyrktes Mjölnarens förslag och han fick koncession att driva elektricitetsverket i Norrtälje under 10 år.

Elektrifieringen var en stor händelse i Norrtälje och med elektrifieringen av gatuljuset kom också elektrifieringen av privatbostäder, affärer och företag. Därför växte mjölnarens elbolag snabbt ur den första dynamoanläggningen som presterade 60 hästkrafter och drevs av en ångmaskin. Den byttes ut mot vattenturbiner. 1903 kom Wallén med ännu ett erbjudande. Nu handlade det om att uppföra ett nytt elverk med större kapacitet – om koncessionstiden förlängdes till den 1 januari 1920. Mjölnarens förslag bifölls även den här gången.

Men år 1910 beslutade kommunen att köpa den nedre kvarnen, vattenfallet och dammen. Efter en process fick staden också rätt till det övre kvarnfallet och beslutade att anlägga en kraftstation där. Turbinhuset som byggdes 1912 står fortfarande kvar och är kafé i dag.

1913 tecknade staden kontrakt med Aktiebolaget Norrtälje Elektricitetsverk om arrende av kraftstationen. År 1918 beslutades att köpa elektrisk energi från Älvkarleby kraftverk och att ansluta ett växelströmsverk dit. Då fattade stadsfullmäktige också beslut om att överta AB Norrtälje elektricitetsverk med ledningar. Den 6 augusti 1918 släpptes strömmen på från Älvkarleby kraftverk.

Men… vart tog Richard Wallén vägen – den kloka mjölnaren som gav Norrtälje elektricitet?

R. Wallén kom ursprungligen från Västerås och hade bland annat bott i Tierp och Stockholm innan han kom till Norrtälje. Han flyttade härifrån till Stockholm igen år 1905, men blev åter Norrtäljebo mellan 1907 och 1910, då han flyttade till Kårsta. Han avled i Stockholm år 1924.

Norrtälje Energis tidsaxel

1899 – Mjölnare Wallen får koncession att sälja elektricitet till Norrtäljeborna, likström. Turbin bakom stadshotellet.

1918 – Kommunen övertar distribution och kontrakterar 300 kW växelström av Vattenfall (Älvkarleby kraftverk). Mottagningsstation byggs för 3 000 V.

1919 – Norrtälje får växelström, 220/127 V.

1930 – På grund av kriget och många konkurser nås 300 kW först detta år, energi 1 000 000 kWh.

1938 – 6 anställda, grävarbetare inlejdes vid behov.

1941 – 1 000 kW passeras.

1952 – Nya kontorslokaler i gamla elverket på Kvarngränd vid Norrtäljeån. 6 000 kVmottagningsstation byggs. 2 700 kW är maxeffekt.

1958 – Traktorgrävare börjar användas för kablar till fängelset.

1960 – Plastkablar för lågspänning börjar användas. Sambyggnad med telenätet startar. Nyckelfärdiga nätstationer.

1968 – Estuna övertas i augusti. I december passeras 10 000 kW och 40 000 000 kWh. Norrtälje Energi har ca 25 anställda.

1969 – Lohärad övertas i augusti. Nya kontorslokaler. Första kvinnan anställs.

1970 – Omläggning i till 10 kV och 380 V klart. Utbildning för all personal kommer i gång. EBR introduceras.

1971 – Ansvaret för området kring Rimbo övertas.

1975 – Även själva Rimboorten övertas.

1976 – 24 000 kW och 100 000 000 kWh passeras.

1980 – Mätarrevision av elmätare införs. Rötskadebesiktning av elstolpar startar. Kundbegreppet kommer.

1984 – Vi blir energiverk. Energirådgivning tas över från kommunen.

1985 – Nytt kontor klart, med adress Baldersgatan 12. I december passeras 200 000 000 kWh.

1988 – Fjärrvärmestart i Norrtälje.

1990 – Lokal databehandling införs på bred front. Miljöfrågorna tar fart.

1991 – Norrtälje Energi blir bolag 1 juli.

1993 – Ny organisation med delegerat ansvar. Landsbygdsnätet runt Finsta övertas. Fjärrvärmeutbyggnad startar i Rimbo. Fjärrvärmecentral Arsta i Norrtälje klar. 300 000 000 kWh försåld energi passeras.

1995 – Fjärrvärmeutbyggnad startar i Hallstavik.

1996 – Fri elmarknad. Fjärrvärmecentral i Rimbo klar. Vi passerar 375 000 000 kWh och drygt 150 miljoner kronor i omsättning.

1997 – Kvalitetscertifiering enligt ISO 9002.

1998 – Start Stadsnät (Bredband).

1999 – Miljöcertifiering enligt ISO14001.

2001 – Bolaget under försäljning, inhibieras.

2002 – Elinköp direkt från elbörsen, portföljförvaltning. Vi erhåller högsta kreditvärdighet, AAA.

2003 – Norrtälje Energi AB vinner upphandlingen för bredbandsutbyggnad i kommunen.

2004 – Infrastruktur för bredband pågår. Beslut om projektering för nytt kraftvärmeverk.

2005 – Kv.4 Start av elmätarbyte för automatisk avläsning av elförbrukning.

2006 – Byggnationen av nya kraftvärmeverket startar. Bredbandsutbyggnad och elmätarbyte fortgår.

2007 – Färdigställande av kraftvärmeverket Arsta. Utbyggnad av stadsnätet enligt det avtal som Norrtälje Energi AB har med kommunen slutförs.

2008 – Elmätarbyte för automatisk månadsavläsning klart och driftsatt. Energirådgivningen återgår till kommunen.

2009 – Norrtälje Stadsnät EtaNet AB bildas och i början av år 2010 installerade bolaget sig i nya lokaler på Vårgatan. Alla Roslagsbostäders lägenheter ansluts till vårt fibernät.

2010 – För att säkerställa drift- och personsäkerhet byts Norrtäljes gamla mottagningsstation Nordkap ut mot en modernare. Kommunens första elladdstolpe på plats utanför vårt kontor på Baldersgatan.

2011 – Norrtälje Energi AB fyller 20 år som bolag.

2013 – Avtal sluts med Telia Öppen fiber om övertagande av driften av bredband.

2014 – Överflyttning av alla EtaNet kunder till Telia Öppen fiber. Företaget byter grafisk profil och logotyp.

2015 – Norrtälje Stadsnät Etanet AB avslutas. Lansering av vår egen lokalproducerade el under namnet 1899 med efterföljande ungdomsprojekt. Invigning av vår pelletsanläggning i Hallstavik.

2016 – Montering av solpaneler på kontorstaket på Baldersgatan 12 sker som ett referensprojekt för att lära oss mer om komplexa nya elanslutningskoncept. Ny snabbladdningsstation för elfordon installeras. De första elhybridbilarna införskaffas.

2017 – Bolaget levererar nu endast miljöel i tre varianter – 1899-el från Arsta kraftvärmeverk, vattenel från Älvkarleby kraftverk och Bra Miljöval. Första elbilen, ”Elin” införskaffas. Tre till laddstationer för elfordon placeras ut intill den befintliga snabbladdaren vid huvudkontoret på Baldersgatan.

2018 – Med stöd från Klimatklivet byggs fjärrvärmeanläggningen i Rimbo om så endast bioolja med vegetabiliskt ursprung används vid stopp och planerat underhåll.
Återgång till att köpa vattenel från Älvkarleby kraftverk istället för som tidigare Luleälven.
Ny profil presenteras, där ”Gemensam kraft” är det bärande budskapet. Nytt mönster som symboliserar detta kommer in i kommunikationen och syns tydligt bland annat på fordon, skyltar samt banderoller hos sponsrade föreningar.

2019 – Stormen Alfrida drar fram över Roslagen och cirka 2 500 kunder blev utan ström, men fem dagar senare hade alla kunder fått strömmen tillbaka.
Alla servicebilar går över till att tankas med det helt förnybara dieselbränslet 100%HVO.
Arbetet med att byta ut samtliga knappt 17 000 elmätare samt våra 800 fjärrvärmemätare påbörjas och beräknas klart under 2020.
Antalet föreningar och evenemang som sponsras ökar och uppgår nu till cirka 40 stycken.
Vi ser en tydlig ökning av antalet elfordon vid våra laddstationer.

2020 – Ny mottagningsstation med nytt ställverk och krafttransformator byggs i Rimbo.
Covid-19-pandemin orsakar paus i alla fiberinstallationer i hemmen under ett par månader i början av året då många faktorer om sjukdomen fortfarande var oklara och smittspridningen stor.
Vi fortsätter vårt jobb med att vädersäkra vårt elnät och ersätter 19 mil luftkabel med markkabel.
Våra 1899-projekt omformas från tävling i hållbarhetsprojekt för årskurs 9 till Hållbarhetsdagarna för årskurs 6.
Anslutningar av mikroproducenter tar ordentlig fart.

2021 – Norrtälje Energi AB fyller 30 år som bolag.
Nya elfilter byggs till de två mindre hetvattenpannorna vid Arsta kraftvärmeverk.
Vår egen elproduktion, 1899-el, säljer slut under våren och säljstoppas året ut.
Vi söker bredbandsstöd för utbyggnad av fibernätet i 16 områden i kommunen och beviljas tre områden, varav två stora och ett lite mindre. 

2022 – Kriget i Ukraina får stora konsekvenser för energimarknaderna i hela Europa med extrema elpriser som följd. För Norrtälje Energis del innebär det stora utmaningar för elhandelsverksamheten.
Turbindriften på kraftvärmeverket Arsta har hög prioritet till följd av prisläget och vi slår elproduktionsrekord.
Både vi och våra kunder försöker hålla igen på elförbrukningen, och vårt byte av drygt 1000 armaturer i belysningsnätet till LED kom mycket lägligt i tid.
Vår nya digitala medarbetare, chattbotten Wattilda, tar emot de som besöker oss digitalt.

2023 – Under våren bjuder vi in till Öppet Hus på Baldersgatan där vi visar upp vår verksamhet, vilket resulterar i en mycket välbesökt och uppskattad dag.
Vi förvärvar Nånö Entreprenad och förstärker därmed vår personalstyrka inom Anläggning.
Vårt projekt för sjätteklassarna, Hållbarhetsdagarna, blir fullbokat i rekordfart och genomförs sedan under lyckade former under hösten.
Vi utökar antalet laddstolpar i kommunen, ladduttagen ökar från 26 till 72. Samtidigt byter vi utseende på stolparna och betalfunktionen ändras till fler alternativ. 
Vi genomför projektet Roslagens Energiknippen, som är ett sätt för oss att uppmärksamma de som drar de stora lassen i våra föreningar, som satsar lite mer av sig själva och sin tid, först på plats och sist därifrån. Vi får in över 100 nomineringar och fem personer får ta emot pris som Årets Energiknippe på Energiknippegalan i november.