Elproduktion

De senaste åren har intresset för egen elproduktion ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att i små anläggningar producera sin egen el – främst genom solceller eller mindre vindkraftverk. Vi välkomnar och tycker det är intressant med nya miljövänliga kraftkällor. Genom att producera förnybar el är du med och bidrar till den fossilfria omställningen. 

Funderar du på att producera din egen el?

All anslutning av elproduktion ska anmälas till vårt elnätsföretag. Vi behöver bland annat information om produktionseffekten för att avgöra om din befintliga anslutning behöver ändras. Om det befintliga abonnemanget är tillräckligt betalar du ingenting för anslutningen under förutsättning att du har en produktionsanläggning på max 43,5 kW och ett abonnemang för säkring på max 63 A.

Installationen av din produktionsutrustning ska göras som en fast anslutning av en behörig elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med oss på Norrtälje Energi och hanterar för- och färdiganmälan som vi behöver för själva anslutningen.

Så här ansluter du din solcellssanläggning till elnätet steg för steg

  1. Föranmälan: Din behörige elinstallatör skickar in föranmälan inklusive signerad ”Anmälan om elproduktion” (och eventuellt ”Bilaga till Anmälan elproduktion”) till Norrtälje Energi. Anmälan sker digitalt via www.foranmalan.nu
  2. Installationsmedgivande: När anmälan är komplett inlämnad gör vi beräkningar på elnätet, kontrollerar att nätet kommer hålla god elkvalitet även efter anslutningen. Efter det lämnar vi installatören ett installationsmedgivande. Om nätet kräver förstärkning behöver ni avvakta med att koppla in anläggningen och först när det är klart lämnar vi installationsmedgivande.
  3. Färdiganmälan: När installationen är klar meddelar din elinstallatör oss via färdiganmälan. Vi konfigurerar om elmätaren så att den mäter, konsumtion och produktion. Ni har nu tillåtelse att starta er anläggning.
  4. Bekräftelse: Efter att vi registrerat dig som produktionskund får du ett bekräftelsebrev från oss att din anläggning är ansluten till elnätet. Bekräftelsen är ett nätavtal med Norrtälje Energi som ger dig rätt till ersättning för inmatning för överskottselen du levererar till elnätet, så kallad nätnytta.

För att få ersättning för det ni matar ut behöver ni teckna ett särskilt avtal med ett valfritt elhandelsbolag. Läs mer här om hur det går till.

Vilka krav ställs på din produktionsanläggning

Växelriktaren behöver följa kraven enligt EU-förordningen ”2016/631 om krav för nätanslutning av generatorer (RfG)” och den kompletterande föreskriften EIFS 2018:2 för anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet. Installatören och innehavare av anläggningen ansvarar gemensamt för att produktionsanläggningen uppfyller dessa krav.  Därav behöver innehavaren informeras och med underskrift av ”Anmälan elproduktion” bekräfta att de är medveten om att ansvaret ligger på densamme.

Här finns kortfattat informationsunderlag till installatörer av solcellsanläggningar. I dokumentet redogörs för vilken effekt som ska anges i den föranmälan som görs i samband med inkoppling av en solcellsanläggning till elnätet, eller vid ändring av en befintlig solcellsanläggning.

Här finns också en guide som ska hjälpa solcellsleverantören att i ett tidigt skede granska mätplatser om behov av åtgärder finns.  Kunden kan då informeras om detta och åtgärda sin mätplats så att solcellsanläggningen kan aktiveras.

Ibland behövs bygglov för att få sätta upp en egen produktionskälla. Kolla vad som gäller där du bor och kontakta eventuellt stadsbyggnadskontoret för ansökan om bygglov. Bor du i lägenhet behöver du tillstånd från fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen för att koppla in egen utrustning för elproduktion.

Energimyndigheten har skapat en Solelportal för att underlätta för konsumenter att fatta oberoende kloka investeringsbeslut. Portalen guidar användaren genom varje steg av en solcellsanläggnings livscykel.

Varför finns alla dessa krav?

Det finns formella krav på god elkvalitet på elleveranser och därför kanske vi behöver förstärka vårt elnät före en ny produktionsanläggning kan tas i bruk. Här kan du läsa mer om hur vårt elnät påverkas.

Ersättning för din elproduktion

Du som producerar din egen el kan få olika typer av ersättning vilket du kan läsa mer om här.

Vi önskar lycka till med produktionen!