Elhandel – bra att veta

Den 31 januari 1996 valde staten att avreglera elmarknaden som i det största drevs som ett monopol. Elnäten öppnades och konsumenter skulle själva kunna börja välja vilka leverantörer man hade för sin el till hushållet.

Det första året efter att reformen införts sjönk elpriserna och insatserna verkade få den eftersökta effekt som var meningen. En nordisk elbörs öppnades i Oslo och fungerar som en köp- och säljmarknad för ländernas alla elbolag, tillverkare som distributörer.

År 2003 infördes elcertifikatsystemet, ett nytt stödsystem för att öka användningen av förnybar el. Sverige och Norge har tillsammans beslutat om ett samarbete för att etablera en gemensam elcertifikatmarknad. Målet med elcertifikatsystemen är att öka produktionen av el från förnybara källor med 28,4 TWh mellan 2012 och 2020 i Sverige och Norge tillsammans. Redan i maj 2019, ett och ett halvt år i förtid uppnåddes målet.
Elcertifikatsystemet beräknas ha frambringat 13 TWh ny förnybar elproduktion mellan åren 2002 och 2011 i Sverige.

I Sverige har det tillkommit 20 TWh och i Norge 8,4 TWh ny förnybar kraft. Vindkraften dominerar och står för hela 63 procent av utbyggnaden. Vattenkraft och biokraft har bidragit med 21 respektive 15 procent.

Den pågående utbyggnaden av vindkraft gör det sannolikt att det svenska målet om ytterligare 18 TWh kommer att nås långt före 2030. Sveriges mål är att nå 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Intäkterna från elcertifikaten går direkt till de elbolag som producerar förnybar el för att gynna förnybar elproduktion. Kostnaden för elcertifikat varierar mellan olika bolag men ska alltid vara inbakad i elpriset som erbjuds dig som elanvändare.

Den 1 november år 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige. Elområdena kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan områdena och vid olika tidpunkter. Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

Norrtälje Energi Försäljnings AB levererar el via många nätbolag i nästan hela Sverige, elområde SN1 till SN3.