Avbrottsersättning

Vi följer bestämmelserna i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än tolv timmar. Nedan finns reglerna kring detta i kortfattad version, de fullständiga villkoren finns i våra Allmänna villkor. Elanvändare kan vara berättigade till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Vem har rätt till avbrottsersättning?

Alla konsumenter (särskilda regler gäller för näringsidkare) som drabbas av ett sammanhängande elavbrott som varar i tolv timmar eller längre har rätt till avbrottsersättning. Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden, räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott.

När betalas avbrottsersättning ut?

Avbrottsersättningen betalas ut så snart efter avbrottet som möjligt i samband med kommande fakturor. Ersättningen ska alltid vara utbetald inom sex månader från datum då vi fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet. Om du inte fått avbrottsersättning och anser dig berättigad till denna, så kontakta oss så följer vi upp ärendet.

Ersättningsbelopp

Hur stor ersättningen blir beror på elavbrottets längd och beräknas som en procentsats av din årliga elnätskostnad. Lägsta ersättningsnivå är satt som en procentsats av gällande prisbasbelopp, avrundat till närmast högre hundratal. Den maximala ersättningen är satt till 300% av den årliga elnätskostnaden. Du kan läsa mer om ersättningen i tabellen nedan.

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om du inte har fått ersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Avbrottsperiod i timmar Ersättning i % av beräknad årlig nätkostnad Minimibelopp i kronor
12-24 12,5 1 100
24-48 37,5 2 200
48-72 62,5 3 300
72-96 87,5 4 400
96-120 112,5 5 500
120-144 137,5 6 600
144-168 162,5 7 700
168-192 187,5 8 800
192-216 212,5 9 900
216-240 237,5 11 000
240-264 262,5 12 100
264-288 287,5 13 200  
Mer än 288 300 14 300

OBS! Maximal ersättning är dock alltid högst 300% av konsumentens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Skadestånd

  • Du kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.
    Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.
  • Skadeståndet måste begäras inom två år från det att skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte skall gå förlorad.
  • Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.
  • Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden.
  • Skadestånd utgår inte om elnätsföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  • För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan ni vända er till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare.
  • Om ni vill få beslutet prövat kan ni vända er till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.
  • Näringsidkare som kan visa att elnätsföretaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.

Blankett (pdf) för skadeanmälan finns nedan.

Allmänt om avbrottsersättning och skadestånd

Avbrottsersättning är tänkt att täcka dina skador och är en ersättning som betalas ut automatiskt. Har avbrottet orsakat skada hos dig kan du begära att få skadestånd men ellagen säger att din eventuella avbrottsersättning ska avräknas från skadeståndet. För att tydligare förklara detta så ges nedan några exempel.

Exempel A:
Du beräknas få en avbrottsersättning på 2 300 kr, samtidigt anmäler du en skada på 1000 kr. Din ersättning blir då totalt 2 300 kr eftersom avbrottsersättningen täcker kostnaden för skadan.

Exempel B:
Du beräknas få 900 kr i avbrottsersättning samtidigt som du anmäler en skada på 4 000 kr som beviljas av Norrtälje Energi. Din ersättning blir då totalt 4 000 kr eftersom ersättningen för avbrott räknas av från ersättning för anmäld skada.

Exempel C:
Du beräknas få en avbrottsersättning på 900 kr och har ingen anmäld skada. Din ersättning blir då totalt 900 kr.

Elnätskostnaden är summan av säkringsavgift + överföringsavgift inklusive moms för konsumenter och exklusive moms för näringsidkare.