Avbrottsersättning

Vi följer bestämmelserna i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än tolv timmar. Nedan finns reglerna kring detta i kortfattad version, de fullständiga villkoren finns i våra Allmänna villkor. Elanvändare kan vara berättigade till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Vem har rätt till avbrottsersättning?

Kunder som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott som varar i tolv timmar eller längre har rätt till avbrottsersättning.

Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden, räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott.

När betalas avbrottsersättning ut?

Avbrottsersättningen betalas ut så snart efter avbrottet som möjligt i samband med kommande fakturor. Ersättningen ska alltid vara utbetald inom sex månader från datum då vi fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet.

Om du inte fått avbrottsersättning och anser dig berättigad till denna, så kontakta oss så följer vi upp ärendet.

Ersättningsbelopp

Hur stor ersättningen blir beror på elavbrottets längd och beräknas som en procentsats av din årliga elnätskostnad.

Lägsta ersättningsnivå är satt som en procentsats av gällande prisbasbelopp, avrundat till närmast högre hundratal. Den maximala ersättningen är satt till 300% av den årliga elnätskostnaden. Du kan läsa mer om ersättningen i tabellen nedan.

Avbrott timmar/dygn

% av årlig nätavgift

Minimalbelopp(kr)

12 – 24

12,5

1 000

24 – 48

37,5

2 000

48 – 72

62,5

3 000

72 – 96

87,5

4 000

96 – 120

112,5

5 000

120 – 144

137,5

6 000

144 – 168

162,5

7 000

168 – 192

187,5

8 000

192 – 216

212,5

9 000

216 – 240

237,5

10 000

240 – 264

262,5

11 000

264 – 288

287,5

12 000

Mer än 288

300

13 000

OBS! Maximal ersättning är dock alltid högst 300% av kundens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om du inte har fått ersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Skadestånd

Ni kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.
Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Skadeståndet måste begäras inom två år från det att skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte skall gå förlorad.

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden.

Skadestånd utgår inte om elnätsföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan ni vända er till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare.
Om ni vill få beslutet prövat kan ni vända er till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Näringsidkare som kan visa att elnätsföretaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.
Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Blankett för skadeanmälan finns nedan.